โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

หลักสูตรของโรงเรียน

  • หลักสูตรโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
  • การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

“ หลักสูตรโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ”


หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจนผลสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง เป็นหลักในการออกแบบ ฝ่ายวิชาการได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อ สภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีความเป็นเลิศ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

“ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ”


โรงเรียนมุ่งพัฒนาสัมฤทธิผลของผู้เรียน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยจัดให้มีการสอนเสริมในตอนเย็นและในวันเสาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ระดับชาติ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการสอบระดับชาติอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในสังคม ได้แก่

  • เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ
  • เหรียญรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เป็นต้น

“ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ”

โครงสร้างหลักสูตรอนุบาล

ดาวโหลดที่นี้

Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved