ประวัติความเป็นมา >>
MALABIANG HISTORY

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง” ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2517โดย นางมณี ศุขโรจน์ และนายอนันต์ ศุขโรจน์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนระดับอนุบาลในปี 2517 มีนายอัศนี ศุขโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางจินดา ศุขโรจน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ แรกเริ่มกิจการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 64 คนครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน ห้องเรียน 3 ห้องเรียนในการดำเนินกิจการโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนต้องขยายห้องเรียนเพิ่ม และด้วยความเอาใจใส่ในการเรียนการสอน การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็น“โรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับอนุบาลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ” ในปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 โดยตั้งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งมีนางจินดา ศุขโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ รับนักเรียนทั้งประจำและไป–กลับ มีนักเรียน 335 คน ครู 34 คน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ต่อมาได้รวมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงและโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เป็นโรงเรียนเดียวกันโดยใช้ชื่อ “โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง” ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ นางสาวนิชารัศม์ ศิระสุทธิ์วิกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,863 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย จำนวน 975 คน นักเรียนหญิง 888 คน มีครูจำนวน 163 คน ครูต่างประเทศ 9 คน นักการภารโรง 11 คน คนขับรถ 1 คน และยามรักษาความปลอดภัยจ้างโดยบริษัท จำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2564 ได้รับบุคลากรเข้าใหม่ที่มีวุฒิตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้ทดแทนครูที่ลาออก จำนวน 13 คน โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการจัดการบริหาร “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ริเริ่มสร้างสรรค์ บนฐานคุณธรรม ร่วมประสานชุมชน สู่มาตรฐานสากล” และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินระดับชาติ จึงให้ความร่วมมือในการประเมินเต็มความสามารถ และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดโดยเตรียมผู้เรียนตามระดับชั้นที่หลักสูตรกำหนด และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสอบทุกคน

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน คือ พระมาลาล้อมรอบด้วยรวงข้าว

พระมาลา หมายถึง ความมีไหวพริบ ที่แสดงถึง ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่าง รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ นักเรียนมีความเจริญเติบโต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี เป็นเยาวชนที่ดี และมีคุณภาพของประเทศชาติ

สีประจำโรงเรียน

“ชมพู – ขาว”

สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน “ดอกเฟื่องฟ้า สีชมพู”

         ธรรมชาติของดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้นไม้ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อม และจะผลิดอก ในทุกฤดูกาลแม้สภาวะที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ดอกเฟื่องฟ้ายังคงผลิดอกบานสะพรั่ง สวยงามเปรียบเสมือนคนที่มีความอดทน พยายาม ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิต สีชมพู เปรียบเสมือนความรัก ความเมตตา ปรานี มีความสุภาพอ่อนโยนช่วยเหลือทุกคน

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม