โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ความเป็นมาของโรงเรียน

“โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2517  โดย นางมณี ศุขโรจน์ และนายอนันต์ ศุขโรจน์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนระดับอนุบาล ในปี 2517 มีนายอัศนี ศุขโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางจินดา ศุขโรจน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ แรกเริ่มกิจการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 64 คน   ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ในการดำเนินกิจการโรงเรียนได้พัฒนานักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนต้อง ขยายห้องเรียนเพิ่ม และด้วยความเอาใจใส่ในการเรียนการสอน การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็น “โรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับอนุบาลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ” ในปี พ.ศ. 2533 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กๆทุกคน ปัจจุบันจึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรได้ดังนี้

หลักสูตร ปฐมวัย

ปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในหัวข้อที่ตนสนใจเป็นกระบวนการเรียนรู้สู่่การคิดและการแก้ปัญหา เน้นการเชื่อมโยงของหลักสูตรปฐมวัยสู่่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการคิดการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการคิด (Thinking skills ) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยจัดห้องเรียนให้เป็นห้องคิดเน้นจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามความ ถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน 

อ่านเพิ่ม

หลักสูตร ประถมศึกษา

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีความเป็นเลิศ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่ม

Copyright © Malabiang School 2022. All Right Reserved