โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เครื่องแบบของนักเรียน

  • เครื่องแบบนักเรียนชาย (อนุบาล)
  • เครื่องแบบนักเรียนหญิง (อนุบาล)
  • เครื่องแต่งกายชุดพละชาย (อนุบาล)
  • เครื่องแต่งกายชุดพละหญิง (อนุบาล)

“ ระเบียบการชั้นอนุบาล ”

Copyright © Malabiang School 2022. All Right Reserved