โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน

ยินดีต้อนรับ
สู่มาลาเบี่ยง

สู่รั้วโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงมุ่งเน้นให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม

<< Classes

ชีวิตในโรงเรียน

นักเรียนมาลาเบี่ยงทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เลือกเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจผ่านการเรียนรู้ที่ประยุกต์เข้าด้านวิชาการกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข

<< Classes

GET
INVOLED

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. Many of the children have one or two English-speaking.

<< Classes

หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พุทธศักราช 2553(ฉบับปรับปรุง 2558 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง     ด้านวิชาการ    เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

หลักสูตร ปฐมวัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

นักเรียนประจำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

หลักสูตร ประถมศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

ข่าวสารโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของนักเรียน

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการนักเรียนตามพัฒนาการ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

สถิติที่น่าสนใจ

อัตราการสอบเข้าโรงเรียนต่อ
ประจำปี 2564

จำนวน
นักเรียน

0

จำนวน
บุคลากร

0

จำนวน
ครูผู้สอน

0

จำนวน
ห้องเรียน

0

ติดต่อเรา

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-210401 , 086-4469370
(เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)