คณะผู้บริหารโรงเรียน >>
MALABIANG MANAGEMENT TEAM

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
School Director

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Deputy School Director

นางยุพิน กาพย์กลอน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Deputy School Director

นายธนณัฎฐ์ กะฐินทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Deputy School Director

นางกาญจนา พิทักษ์โสภณ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม