โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เครื่องแบบของนักเรียน

  • เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย (ประถม)
  • เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง (ประถม)
  • เครื่องแต่งกายชุดพละชาย (ประถม))
  • เครื่องแต่งกายชุดพละหญิง (ประถม))

“ ระเบียบการชั้นประถมศึกษา ”

Copyright © Malabiang School 2022. All Right Reserved