ระเบียบการปีการศึกษา 2566 >>
MALABIANG REGULATIONS

ระเบียบการ

ดาวโหลดไฟล์ระเบียบการ ปีการศึกษา 2566

 1. การรับสมัคร
  1.1 เปิดรับสมัครนักเรียนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
  1.2 รับนักเรียนไป - กลับ และนักเรียนประจำทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  2.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน                             จำนวน 2 ชุด
  2.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                      จำนวน 2 ชุด
  2.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว                      จำนวน 2 รูป
  2.5 หลักฐานจากโรงเรียนเดิมใบ ปพ.1, ปพ.6, ปพ.8, บัตรสุขภาพ (เฉพาะสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6)
  2.6 สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา คนละ 1 ชุด
 3. เวลาเรียน
  3.1 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. พักกลางวันเวลา 11.30 น. - 12.30 น.
 4. ภาคเรียนมี 2 ภาคเรียนดังนี้
  4.1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 6 ตุลาคม 2566
  4.2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 8 มีนาคม 2567
 5. การจัดการเรียนการสอน
  5.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  5.2 เตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 6. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  6.1 ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินค่ามัดจำวันสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  6.2 เปิดรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการต่อภาคเรียน ได้ที่ห้องธุรการ
 7. การลาออก
  7.1 ผู้ปกครองต้องมาติดต่อด้วยตนเองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ห้องธุรการ และในภาคเรียนที่ 1 จะต้องแจ้งลาออกก่อนวันที่ 31 ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 แจ้งลาออกก่อน วันที่ 30 เมษายน ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนนั้นๆ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนต่อต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนต่อให้กับทางโรงเรียนทราบทุกปี
  7.2 ส่งนักเรียนประจำเข้าหอพัก 
  • ภาคเรียนที่ 1 อนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566
  • ภาคเรียนที่ 2 อนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 31 ตุลาคม 2566
   หมายเหตุ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ก่อนเปิดภาคเรียน ได้ที่ห้องธุรการ

 8. ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  8.1 ห้ามนำหรือใส่เครื่องประดับและนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  8.2 ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างเวลาเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้น
 9. กฎเกณฑ์และระเบียบของหอพัก
  9.1 ผู้ปกครองต้องชำระเงินในวันที่นำนักเรียนเข้าหอพัก
  9.2 นักเรียนหอพักจะต้องอยู่ตลอดปีการศึกษา
  9.3 เครื่องใช้นักเรียนหอพัก โดยเฉพาะเสื้อผ้าให้ปักชื่อนักเรียนให้เรียบร้อยทุกชิ้นและเสื้อผ้าต้องอยู่ในสภาพดี
  9.4 ผู้ปกครองนักเรียนต้องมารับด้วยตนเองพร้อมกับเซ็นชื่อผู้รับ - ผู้ส่งทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้นักเรียนไปกับ
  ผู้ปกครองคนอื่น (ถ้าให้คนอื่นมารับต้องโทรแจ้งครูหอพักทุกครั้ง)
 10. ของใช้และเครื่องนุ่งห่มที่ต้องนำมา
  10.1 ผ้าห่ม หมอน (อยู่ในสภาพที่ดีและปักชื่อ)              จำนวน 1 ผืน
  10.2 ผ้าเช็ดตัวขนาดกลาง (อยู่ในสภาพที่ดีและปักชื่อ)     จำนวน 2 ผืน
  10.3 เครื่องแบบนักเรียน (ปักชื่อเด็ก)                         จำนวน 3 ชุด
  10.4 ถุงเท้าสีขาว (ปักชื่อเด็ก)                                  จำนวน  5  คู่
  10.5 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำและรองเท้าพละสีขาว          จำนวน 2 คู่ (อย่างละ 1 คู่)
  (นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ)
  10.6 ยาขัดรองเท้าและแปรงขัด (สำหรับรองเท้าหนัง )     จำนวน 1 ชุด
  10.7 เสื้อใน กางเกงใน                                           จำนวน 5 ชุด
  10.8 เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ เช่น สบู่ , ยาสีฟัน , หวี , ขันน้ำ และของใช้ที่จำเป็นต้องเตรียมมาให้ครบ
  (เตรียมผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับซักถุงเท้า,กางเกงใน ) ไม้แขวนเสื้อ 1 โหล
  10.9 เสื้อ , กางเกง (เสื้อผ้าสวยงาม)                           จำนวน 5 ชุด
  10.10 ผ้าถุงใส่ยางยืด (นักเรียนหญิง)                          จำนวน 2 ผืน
  10.11 ชุดนอน                                                     จำนวน 3 ชุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษา แผนกประจำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3

 

 

 1. การรับสมัครนักเรียน
  1.1 รับนักเรียนทั้งชายและหญิง ประจำและไปกลับ
  1.2 อายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี (นับวันที่ 16 พฤษภาคมเป็นเกณฑ์)
 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
  2.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน                             จำนวน 2 ชุด
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                      จำนวน 2 ชุด
  2.3 สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา คนละ 1 ชุด
 3. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
 4. เวลาเรียนและการรับส่งนักเรียน
  4.1 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4.2 ผู้ปกครองมารับกลับไม่เกินเวลา 16.30 น.
 5. การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
  • ภาคเรียนที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เปิดเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 6 ตุลาคม 2566
  • ภาคเรียนที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 8 มีนาคม 2567
 6. การจัดการเรียนการสอน
  • หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • หลักสูตรสถาบันวิจัยการเรียนรู้
  • สอนเสริมภาษาอังกฤษ
  • เตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้งร่างกาย , อารมณ์ , จิตใจ , สังคมและสติปัญญา
 7. การจำหน่ายเด็กนักเรียน
  • นักเรียนที่ขาดเรียนนานเกิน 15 วัน , เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, เสียชีวิต, ติดค้างการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 8. การลาออก
  • ผู้ปกครองต้องมาติดต่อด้วยตนเองและต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ในภาคเรียนที่ 1 จะต้องแจ้งลาออกก่อน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งลาออกก่อน วันที่ 30 เมษายน 2567 ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • นักเรียนที่จะเรียนต่อต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนต่อให้กับทางโรงเรียนทราบทุกปี
 9. ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  • ห้ามนำหรือใส่เครื่องประดับและนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 10. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนในแต่ละภาค
 11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

  หมายเหตุ :
  • นักเรียนใหม่เสียค่าแรกเข้า 500 บาท
  • กำหนดชำระค่าหนังสือ ผ่าน QR Code และเลขที่บัญชีของโรงเรียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2566 **
  • รับหนังสือแบบเรียน วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
  • จำหน่ายชุดพละและกระเป๋านักเรียนวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
 1. การรับสมัครนักเรียน
  1.1 รับนักเรียนทั้งชายและหญิง ประจำและไปกลับ
  1.2 อายุตั้งแต่ 6 - 14 ปี (นับวันที่ 16 พฤษภาคมเป็นเกณฑ์)
 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
  2.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน                             จำนวน 2 ชุด 
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                      จำนวน 2 ชุด
  2.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว                      จำนวน 2  รูป   
  2.4 สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา คนละ 1 ชุด
  2.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 ที่จะสมัครระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2.6 หลักฐานจากโรงเรียนเดิมใบ ปพ.1 , ปพ.4 , ปพ.6 , ปพ.8, ปพ.9, บัตรสุขภาพ (เฉพาะสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6)
 3. การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
 4. เวลาเรียนและการรับส่งนักเรียน
  4.1 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4.2 ผู้ปกครองมารับกลับไม่เกินเวลา 17.00 น.
 5. การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
  • ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 6 ตุลาคม 2566
  • ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 8 มีนาคม 2567
 6. การจำหน่ายเด็กนักเรียน
  • นักเรียนที่ขาดเรียนนานเกิน 15 วัน , เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, เสียชีวิต, ติดค้างการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 7. การลาออก
  • ผู้ปกครองต้องมาติดต่อด้วยตนเองและต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ในภาคเรียนที่ 1 จะต้องแจ้งลาออกก่อน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งลาออกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • นักเรียนที่จะเรียนต่อต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนต่อให้กับทางโรงเรียนทราบทุกปี
 8. ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  • ห้ามนำหรือใส่เครื่องประดับและนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 9. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนในแต่ละภาค
 10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

  หมายเหตุ : 
                 • ถ้านักเรียนรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ชำระเพิ่ม 3,500 บาท/เทอม
                 • นักเรียนใหม่เสียค่าแรกเข้า 500 บาท
                 • กำหนดชำระค่าหนังสือ ผ่าน QR Code และเลขที่บัญชีของโรงเรียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2566 **
                 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับหนังสือแบบเรียนวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
                 • จำหน่ายชุดพละและกระเป๋านักเรียนวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
   

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม