หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 🙅🏻‍♂️❌🚬World No Tobacco Day

กิจกรรมรณรงค์ “งด ลด ละ เลิกบุหรี่”โดยตัวแทนนักเรียนแต่ห้องร่วมกันรณรงค์ ทำป้าย สื่อ และข้อคิดต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและอันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกป

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม