โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เป้าหมายและวิสัยทัศน์โรงเรียน

 • เป้าหมายโรงเรียน
 • พันธกิจโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ เป้าหมายโรงเรียน ”


 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 3. ครูมีความรู้ ความสามารถ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทท้องถิ่น

“ พันธกิจโรงเรียน ”


 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
 2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
 4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวิถีท้องถิ่น

“ วิสัยทัศน์โรงเรียน ”


โรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขริเริ่มสร้างสรรค์  บนฐานคุณธรรม ร่วมประสานชุมชนสู่มาตรฐานสากล

ปรัญญาโรงเรียน

“สร้างสรรค์  เรียนดี  มีจรรยา   มุ่งพัฒนาสังคม”

"สร้างสรรค์ "

ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแปลกใหม่ ค้นคว้า คิดประดิษฐ์งานด้านต่างๆ

“เรียนดี”

ศึกษาเพื่อให้เจนจัดทำให้เกิดความรู้

“มีจรรยา”

มีความประพฤติดี มุ่งให้นักเรียนมีมารยาท งดงาม พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตามครรลองครองธรรม

“มุ่งพัฒนาสังคม”

มุ่งทำให้สังคมเจริญ นักเรียนต้องมีจิตสำนึกว่าเป็นเยาวชนของชาติมีหน้าที่จะต้องทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved